ÁSZF – OBU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

az elektronikus útdíj rendszerében való részvételre

alkalmas fedélzeti berendezés (OBU) adásvételéhez

Hatályos: 2014. augusztus 15.

  1. Előzmények

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (Útdíjtörvény) a magyar úthálózat kijelölt részei tekintetében – bevezette a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek vonatkozásában. A Vevő díjfizetésre köteles gépjárművek üzemeltetésével foglalkozó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, erre tekintettel a jogszabályokban meghatározottak szerint útdíj megfizetésére köteles. Az útdíjköteles utak használatának, illetőleg az útdíj bevallásának egyik lehetséges módja, hogy az útdíj megfizetésére köteles az elektronikus útdíj tevékenység támogatására alkalmas eszközzel (OBU) szereli fel a díjköteles gépjárművet, és szolgáltatót (bevallási közreműködő) vesz igénybe az elektronikus útdíjszedési műveletek elvégzéséhez szükséges adatok összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására.

Az iData Kft. Eladó olyan fedélzeti egységek gyártásával és értékesítésével foglakozó gazdasági táraság, amely berendezések útján a Vevő részt vehet az elektronikus útdíjrendszerben.

Jelen ASZF célja az, hogy az iData Kft. Eladó és a Vevő között a fedélzeti berendezés értékesítésére elektronikus úton létrejött egyedi adásvételi szerződésben nem részletezett kérdéseket szabályozza.

  1. Az adásvétel tárgyának meghatározása

Az iData Kft. Eladó köteles az elektronikus úton megkötött egyedi adásvételi szerződés alapján az elektronikus útdíjrendszerben való részvételre alkalmas fedélzeti berendezést (OBU) a Vevőnek átadni, és a készülék tulajdonjogát a Vevőre átruházni.

A Vevő az elektronikus úton megkötött egyedi adásvételi szerződés alapján az elektronikus útdíjrendszerben való részvételre alkalmas fedélzeti berendezést (OBU) köteles az Eladótól átvenni, és köteles annak vételárát számla ellenében megfizetni.

A szerződés tárgyát képező fedélzeti egység olyan az elektronikus útdíj tevékenység támogatására alkalmas eszköz, pontosabban hardver és szoftver elemek összessége, amely alkalmas az elektronikus útdíjszedési műveletek elvégzéséhez szükséges adatok összegyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására.

A fedélzeti berendezés megfelelő műszaki hátteret biztosít a Vevő részére ahhoz, hogy a Vevő útdíjköteles gépjárművei az elektronikus útdíjrendszerben részt vegyenek.

Az iData Kft. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az elektronikus úton megkötött egyedi adásvételi szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, az ennek megfelelően rögzítésre nem kerül, és utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötéssel összefüggésben az iData Kft. Eladó csak a Vevő adatait, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat rögzíti, amely adatok utóbb hozzáférhetőek.

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

Az iData Kft. a sikeres megrendelést követően a fedélzeti egység vételáráról előlegszámlát állít ki és küld meg a Vevő részére. Az iData Kft. Eladó a Vevő által megrendelt fedélzeti egységet köteles a vételár hiánytalan megfizetésétől számított 30 napon belül postai úton megküldeni a Vevő megrendelés során megadott címére.

Az iData Kft. a fedélzeti egységgel együtt postai úton küldi meg a Vevő részére az elektronikus úton létrejött szerződésről szóló írásbeli megerősítéssel, valamint a teljesítésről kiállított számlával együtt.

A fedélzeti berendezéshez az iData Kft. műszaki leírást és használati útmutatót biztosít a Vevő részére.

A Vevő köteles a vételárat megfizetni, és a fedélzeti egységet és tartozékait tartalmazó postai küldeményt átvenni. Az átvétel bármilyen okból történő elmaradása esetén a küldemény az iData Kft. részére kerül visszaküldésre. A Vevő email útján jelezheti, hogy továbbra is igényt tart a fedélzeti berendezésre, az iData Kft. ebben az esetben a küldeményt csak akkor köteles ismételten kiküldeni, ha a Vevő a vételárat átutalás útján maradéktalanul előre teljesítette.

Ha a Vevő észleli, hogy a küldemény megsérült, 3 napon belül köteles ezt az Eladó felé emailben jelezni. Ezt követően sérülésre a Vevő nem hivatkozhat.

Az iData Kft. Eladó a Ptk. előírásai szerint szavatol azért, hogy a fedélzeti egység rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Az iData Kft. a fedélzeti egységre a jogszabályokban előírt, az átvételtől számított 1 éves jótállást biztosít a Vevő részére. A jótállás kizárólag az iData Kft. székhelyén érvényesíthető.

A garancia nem érvényesíthető nem rendeltetésszerű használat, törés, beázás vagy túlfeszültség, illetve illetéktelen beavatkozás során keletkező meghibásodás esetén. Nem érvényesíthető továbbá a garancia arra az eszközre, amelynek beszerelését az Előfizető/Számlafizető és vagy az általuk megbízott harmadik személy, illetve nem a Szolgáltató által erre feljogosított partner végezte el. Garanciaidőn túli javítás esetén, amennyiben a javítás az 5 munkanapot meghaladja, Előfizető kívánságára Szolgáltató cserekészüléket köteles biztosítani. A Szolgáltató a díjhátralékkal rendelkező Előfizető részére a javítás elvégzését vagy cserekészülék biztosítását feltételhez kötheti.

  1. Az Eladó felelőssége

Az Eladó a fedélzeti berendezés esetleges meghibásodásából, illetőleg hibás adatszolgáltatásból származó károkért nem tartozik a Vevő felé felelősséggel.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a fedélzeti berendezés által az útdíj bevallásához és megfizetéséhez gyűjtött adatok gyűjtésére, feldolgozására és továbbítására külön szolgáltatót szükséges megbíznia, aki a Vevő bevallási közreműködőjeként jár el az egyetemes útdíjszolgáltató irányába. A bevallási közreműködő felróhatósága esetén az Útdíjtörvény szerinti kártérítési felelősséggel tartozik a fedélzeti berendezés szabályszerű működésre való alkalmasságáért, és az adatszolgáltatásért, ennek keretein belül a köteles helytállni a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő, a Megrendelő által megfizetett bírságból, valamint többlet útdíjból adódó károkért.

Jelen szerződés alkalmazásában az iData Kft. nem minősül a Vevő bevallási közreműködőjének.

A Vevő és a bevallási közreműködő közötti szolgáltatási szerződés teljes mértékben független a jelen ÁSZF tárgyát képező adásvételi szerződéstől, erre tekintettel a bevallási közreműködővel kötött szolgáltatási szerződés bármilyen okból történő megszűnésére hivatkozással a Vevőt nem illeti meg az adásvételi szerződéstől való elállás joga, így a vételárat az iData Kft. Eladótól nem követelheti vissza.

Erre az esetre a Vevő kifejezetten tudomásul veszi Eladó azon tájékoztatását, hogy a fedélzeti berendezés alkalmas az elektronikus útdíjrendszerben való részvételre, de nem feltétlenül illeszkedik minden bevallási közreműködőként a piacon megtalálható szolgáltató informatikai rendszeréhez. Az a körülmény tehát, ha a Vevő utóbb olyan bevallási közreműködőt választ, aki az Eladó által átadott fedélzeti berendezést nem képes a saját rendszerében üzemeltetni, nem eshet az Eladó terhére, a Vevőt elállási jog, vagy kártérítés ezen esetben sem illeti meg.

  1. A szerződés megszüntetése, a Vevő elállási joga

A Vevő a megrendelt fedélzeti berendezést postai úton veszi kézhez. A Vevő a fedélzeti berendezés adásvételére vonatkozó szerződéstől a fedélzeti berendezés (OBU) kézhezvételétől számított 8 napon belül az Eladóval email útján közölt nyilatkozatával indoklás nélkül elállhat.

A Vevő elállása esetén köteles az átvett fedélzeti egységet az eredeti csomagolásban az iData Kft. székhelyére postai úton visszaküldeni, azzal hogy a visszaküldés költségeit a Vevő viseli.

A Vevő – jogszerű elállás esetén – jogosult a vételár Eladótól történő visszaigénylésére. Az iData Kft. Eladó a Vevő jogszerű elállása esetén a fedélzeti egység visszaérkezésétől számított 8 napon belül köteles a Vevő által megfizetett vételárat a Vevő részére visszafizetni.

  1. A fogyasztókra vonatkozó eltérő rendelkezések

Amennyiben a Vevő a Ptk. szerinti fogyasztónak minősül, mert a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, akkor a Vevő a fenti 5. pontban foglaltaktól eltérően az OBU kézhezvételétől számított 14 napon belül állhat el az adásvételi szerződéstől, azzal, hogy a készülék megfelelő visszaküldésére a kézhezvételtől számított 14 napon belül köteles.

  1. Kapcsolattartás

A Vevő az adásvételi szerződés megkötése során köteles megadni az Eladónak azokat az elérhetőségeket (SMS, telefon, email) amely elérhetőségeken keresztül közölt adatok, információk, tájékoztatások, figyelmeztetések, és minden egyéb közlés a másik féllel azonnali hatállyal közöltnek tekintendő.

Az Eladó elérhetőségi adatait az általa üzemeltetett www.idata.hu weboldal tartalmazza.

  1. Egyéb rendelkezések

A Felek rögzítik, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a szerződéskötés, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek nyelve a magyar. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitáikat elsősorban tárgyalások útján rendezik, ezen tárgyalások eredménytelensége esetére a Felek kikötik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint változásai a https://utdij.info weboldalon megtekinthető, onnan letölthető.